ADATVÉDELEM

NETSTART Bt

 

Adatvédelmi tájékoztató
Verzió: 2022. május 25.

Jelen tájákoztató a NetStart Bt. tevékenységével kapcsolatos adatkezeléséről és adatfeldolgozásáról szól a cégünknél vagy valamely kapcsolati partnerünknél

1. Személyes adatokat kezelő ill. feldolgozó szervezet

A Cg.01-06-217202 cégjegyzékszámú NetStart Internet Technológiai Betéti Társaság (1163 Budapest, Veres Péter út 51.

2. Az adatkezelés célja


Cégünk az általunk bonyolitott szolgáltatások feldolgozásához szükséges adatokat - köztük esetlegesen személyes adatokat - kezeli és dolgozza fel. Más adatot nem gyűjt, az adatokkal más célja nincs.

A 3-ik pontban ismertetett adatokat felhasználhatjuk jogviták esetén saját, az igénybe vett adatfeldolgozók vagy ügyfeleink érdekében.

Ezen kívül a 7-ik pontban ismertetett adatokat információbiztonsági okból maximum 60 napig tároljuk az ott ismertetett adatokat vagy azoknak egy részét, amelyet incidensek kivizsgálása és információbiztonsággal kapcsolatos ellenőrzéseink során használhatjuk fel.

3. A kezelt adatok köre

A 2. pontban ismertetett célból a következő adatokat kezeljük és továbbítjuk kapcsolati partnereink felé.

- Az ügyfél - neve, címe, azonosítója (adószáma vagy azonosító okmány száma), telefon- és fax száma. Ez lehet személyes adat.
- Az igénylő által megküldött akár személyes adat, iratmásolat

- Dokumentumok, köztük szkennelt dokumentumok, amelyeket ügyfeleink továbbítanak nekünk.

A Ügyfeleinktől kapott adatok tekintetében feltételezzük, hogy az adatot továbbító az adat felvételével és továbbításával jogszerűen jár el. A tanúval ellátott okiratok esetén feltételezzük, hogy a tanú tisztában van vele, hogy az általa tanúsított iratot felhasználják.

Igényléskor a magánszemély igénylők adatait tekintjük személyes adatnak, a cégek és különféle egyéb vállalkozási formák (egyéni vállalkozó vagy olyan vállalkozásnév, amelynek a neve esetleg tartalmazza az alapító vagy tulajdonos nevét) vagy egyéb szervezetek adatait nem. A kapcsolattartóként megjelölt magánszemélyek adatait személyes adatnak tekintjük.


Különleges adatok kezelése a cél érdekében nem szükséges.

Kérjük, hogy szolgáltatásainkhoz a szükségesnél több adatot, nem egyértelmű adatot ne adjanak meg és felesleges dokumentum másolatokat ne csatoljanak! Ezeket a szükségtelen adatokat töröljük.

4. Adatok megosztása

Az adatokat jellemzően ügyfeleinktől kapjuk és a szolgáltatásaink teljesítése érdekében az 2-ik pontban ismertetett adatokat a helyi hatóságokhoz, szervezetekhez továbbíthatják

A hatósági megkereséseket azok a jogalapjának vizsgálata után teljesítjük vagy megtagadjuk és amennyiben más jogszabály nem tiltja, erről elsősorban viszonteladónk útján vagy közvetlenül értesítjük az ügyfelünket.

5. Az adatok pontossága

A megadott adatokat változtatás nélkül használjuk fel. Nyilvánvaló pontatlanság esetén (pl. elírás vagy gazdálkodó szervezet esetén a nyilvánosan hozzáférhető adatoktól eltérő adatok, amelyeket viszont automatikusan minden esetben nem ellenőrzünk) a pontosítás érdekében egyeztetést kezdeményezünk.

6. Információvédelmi technológiai intézkedések

A kommunikációs csatornákat, amelyeken adatokat továbbítunk minden eseteben megfelelő technikai színvonalú technikai intézkedésekkel védjük mind az adat bizalmassága (hogy az jogosulatlan fél által ne legyen megismerhető) és sértetlensége (az átvitel közben ne legyen megváltoztatható és a fogadó helyen a küldőt adott esetben azonosítani lehessen) szempontjából.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adattárolásnak nincs 100%-ban biztonságos módszere, de minden ésszerű, a védendő információk értékével összhangban álló intézkedést megteszünk a nálunk kezelt adatok védelme érdekében.

A rendszereink üzemeltetése során törekszünk minden a jövőben megjelenő fenyegetés megismerésére és az ezzel járó veszély elhárítására vagy minimalizálására alkalmas védelmi intézkedések meghozatalára és betartására.

Amennyiben ezzel kapcsolatban kérdése van, kérdését a következő címre küldheti: netstart@lus.hu

7. Cookie-k és adatkövetési technológiák


Cookie-t nem használunk, a látogatóink és felhasználóink lelkét senkinek sem adjuk el.

8. Adatok megőrzése és törlése

Személyes adatot addig őrzünk meg, amíg arra szükség van vagy jogszabályi előírás alapján kötelező. Alapesetben ezt a szabályt alkalmazzuk a nem személyes adatok megőrzésére is.

Ön kérheti az adatok törlését és kijavítását a netstart@lus.hu címen, amelyre 30 napon belül reagálunk. Az adatok törlése csak akkor lehetséges, ha a szerződés teljesítéséhez nem szükségesek.


Előfordulhat, hogy a benyújtott igényt valamilyen okból nem teljesítjük vagy rajtunk kívülálló okból azok nem teljesíthetők. Ilyen eseteben, hacsak nem más okból az adatok már rendelkezésre állnak nálunk, az adatokat legfeljebb 5 évig megőrizzük.


9. Panaszok, az érintettek jogai

Akinek a személyes adatát kezeljük vagy feldolgozzuk tájékoztatás kérhet adatai kezeléséről az adatkezelőtől és kezdeményezheti az adatainak helyesbítését.

Az adatkezelő köteles tájékoztatást adni az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatkezelő adatairól és az adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységéről.

Az adatkezelő az adatok törléséről és helyesbítéséről az érintettet értesíti. Ez az adatkezelés mellőzhető, ha az adattulajdonos jogos érdekét az adatkezelés nem sérti.

Az adatvédelemmel kapcsolatos panaszait és észrevételeit jelezheti az 1-es pontban található címen vagy email-ben az abuse@internetmegoldas.com címen. Amennyiben úgy érzi, hogy adatvédelmi vagy információbiztonsági incidens történt, amely mások jogos érdekeit sértheti, kérjük értesítse társaságunkat!

Amennyiben szükségesnek látja a panaszát megteheti a bíróságnál vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál.

Címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Postacím: 1532 Budapest, Pf. 834
Telefon: +36 1 3911400
10. A szolgáltatásaink során igénybe vett további adatfeldolgozók, amelyekkel kapcsolatban előfordulhat személyes adatok kezelése


11. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogszbályok


- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (GDPR)
- 2011. évi CXII. törvény (Infotörvény)
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről